ElHierro-28072011-2

टिप्पणियाँ

  1. मस्सिमो कहते हैं:

    एस्टामोस ए ला मैक्सिमा एलर्टा ............ एस्टा मुय पेलिगेरो ................. टेंगो मीडो क्यू प्यूडा क्रैसेस यूनो सुनामी ...... .......... I la Istitucion no presta maxima atencion a esto evento vulcanico ............................... ।

अपने मन की बात

*